punt_servei_endesa

Realització de tràmits i gestions com a punt intermig entre client i companya ENDESA

 • Altes/baixes de subministre
 • Canvis de nom
 • Entrades de lectures
 • Domiciliació bancària
 • Emissions de copies de rebuts pendents de pagament
 • Sol·licitud de nous subministres
 • Tramitacions i alta a mercat lliure
 • Informació general de contractes i tarifes
 •  
  Documentació necessària per efectuar tràmits:
   
  Canvi de nom

 • DNI del titular del subministre (Fotocòpia)
 • CIF de la societat i DNI del representant (En cas de ser empresa)
 • Escriptura de propietat o contracte de lloguer
 • Número compte bancari
 • Número de contracte amb Endesa
 • Documentació tècnica a consultar
 •  
  Alta

 • Llicència 1a ocupació
 • Certificat de l’ instal.lació elèctrica segellat per Indústria
 • Cèdula d’habitabilitat (En cas de ser vivenda)
 • DNI del titular del subministre (Fotocòpia)
 • CIF de la societat i DNI del representant (En cas de ser empresa)
 • Poders notarials (En cas de ser empresa)
 • Escriptura de propietat o contracte de lloguer
 • Número compte bancari
 • Referència cadastral
 • Autorització (En cas de que no vingui la persona que contracta)
 • Consultar si és necessària Sol.licitut prèvia
 •  
  Provisional d’obres

 • Certificat de la instal·lació elèctrica segellat per Indústria
 • Permís d’obres majors
 • Certificat de distància de línies
 • DNI del titular del subministra (Fotocòpia)
 • CIF de la societat i DNI del representant (En cas de ser empresa)
 • Poders notarials (En cas de ser empresa)
 • Número de compte bancari
 • Autorització (En cas de que no vingui la persona que contracta)
 • Consultar si és necessària Sol.licitut prèvia
 •  
  Contacti amb el nostre punt de serveis pdsmataro@eco-efficient.cat

  Comments are closed.